MF: Kompenzační bonus (podzim 2020) – nejčastější otázky a odpovědi

the-value-of-the-4472301-1920-j.jpg

5.11.2020_Finanční správa spustila ve středu 4. listopadu 2020 příjem žádostí o vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a osoby pracující na DPČ a DPP v rámci programu navazujícího na Pětadvacítku známou z jarních měsíců. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Důvodem je skutečnost, že Finanční správa v posledních týdnech dostávala enormní množství vadných žádostí na neaktuálních formulářích.

Program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč). Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč). Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.

Formulář žádosti je možné vyplnit online na webu Finanční správy a následně ji podat na svůj místně příslušný finanční úřad. To je možné učinit jak datovou schránkou, tak emailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením, následně po podpisu rovněž naskenovaným, anebo v listinné podobě prostřednictvím pošty či podatelny nebo boxu umístěného na územním pracovišti.

Finanční správa začne přijaté žádosti vyřizovat poté, co bude dokončen legislativní proces (aktuálně byl zákon vrácen Senátem do Poslanecké Sněmovny, kde se očekává jeho schválení v týdnu 9.-13.11.)

1. Kdy vzniká nárok na kompenzační bonus?

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům z řad OSVČ a společníků malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být současně za poslední čtyři měsíce převažující, tedy být dominantním (nadpolovičním) zdrojem obživy. Bonus si poté žadatelé mohou nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to nejvýše za 48 dní, tedy od 5. října do 21. listopadu 2020.

Vedle přímo zasažených podnikatelů například z oblasti pohostinství, kultury, sportu, ubytování, maloobchodu či služeb budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně, nejméně z 80 % navázáni. Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér).

2. Kde najdu formulář na žádost o kompenzační bonus?

Finanční správa již formulář žádosti o podzimní kompenzační bonus zveřejnila. Dostupný je na této adrese: https://ouc.financnisprava.cz/kbv/. S ohledem na to, že stále nebyl dokončen legislativní proces a podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus se tak ještě mohou změnit, Vám doporučujeme s vyplněním žádosti ještě vyčkat, až bude zákon definitivně schválený. Aktuálně byl zákon vrácen Senátem do Poslanecké sněmovny, kde se očekává jeho schválení v týdnu 9.-13.11. Nemusíte se obávat, že byste promeškali termín, kdy je možné o kompenzační bonus žádat. Žádost je totiž možné podat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.

3. Za jaké období budu moci jako provozovatel restaurace žádat?

Bonus může být vyplacen pouze za období, kdy trvala restriktivní vládní opatření, v současné době tedy maximálně za 48 dní, tj. od 5. října do 21. listopadu 2020. Bonus bude přiznán jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu či omezení jejich činnosti. Níže uvádíme příklady profesí a jejich nároku na kompenzační bonus:

4. Proč nejsou v kompenzačním bonusu zahrnuty nepřímo zasažené profese jako jsou fitness trenéři nebo herci?

Nepřímo zasažení podnikatelé jako např. fitness trenéři, herci a další, kteří vykonávají činnost v bezprostředně uzavřených nebo vládními restrikcemi omezených provozovnách nejsou z podpory vyloučeny. O kompenzační bonus budou moci požádat, pokud byla jejich činnost alespoň z 80 % vyloučena právě v důsledku bezprostředního uzavření divadelních sálů, vnitřních sportovišť či posiloven a nemají-li pro tuto činnost dostupnou náhradu (nelze ji bez zásadních obtíží vykonávat jinde).

5. Mohu požádat o kompenzační bonus, když jsem jako OSVČ zasažena zákazem kulturních akcí, ale čerpám přitom rodičovský příspěvek?

Ano, kompenzační bonus lze nárokovat, pokud splňujete zákonné podmínky a pokud je pro vás vládními nařízeními znemožněná činnost dominantní zdrojem obživy za poslední čtyři měsíce. Rodičovský příspěvek v tomto případě, stejně jako např. starobní důchod, nehraje roli, neboť do testu majoritního příjmu vstupují pouze příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti (z podnikání) a z nájmu.

6. Mají na kompenzační bonus nárok živnostníci, kteří podnikají ve volnočasových aktivitách a současná opatření na ně dopadla nepřímo? Například školitelé, lektoři jógy, jazykoví lektoři apod.?

Kompenzační bonus je přímo navázán na explicitní zákaz či omezení podnikání, např. v oblasti pohostinství, kultury, sportu či dalších oblastí podle přijímaných vládních opatření. Navazující profese jako lektoři jógy či školitelé na vzdělávacích akcích mohou při splnění výše uvedených podmínek žádat o kompenzační bonus stejně jako např. fitness trenéři, jsou-li alespoň z 80 % poškozeni uzavřením vnitřních sportovišť, přednáškových sálů či posiloven, a nemají-li pro svou činnost dostupnou náhradu.

7. Mohu jako živnostník zajišťující technický servis na různých turnajích, koncertech a společenských akcích žádat o kompenzační bonus?

Ano, poskytovatelé technického servisu (ozvučení, video, osvětlení apod.) mohou žádat o kompenzační bonus, pokud se jedná o dodavatelskou činnost výhradně pro kulturní události, která jim v důsledku nařízení vlády poklesla o nejméně 80 %. Současně platí, že tato činnost nemá dostupnou náhradu (nelze ji bez zásadních obtíží vykonávat jinde).

8. Může prosím o kompenzační bonus zažádat provozovatel stánku s občerstvením vedle fotbalového hřiště?

Ano, stánkoví prodejci zpravidla při splnění zákonných podmínek budou příjemci kompenzačního bonusu od 22. října 2020, kdy je zasáhla zpřísněná vládní opatření a museli uzavřít své provozovny. Podmínkou, že se jedná o tzv. kamenný stánek, se kterým nelze migrovat a prodávat občerstvení jinde.

9. Bude bonus platit i pro studenty prosím? Pracuji na IČO v masérských službách a na svých příjmech jsem zcela závislá.

Ano, stejně jako na jaře není překážkou v čerpání bonusu být studentem, důchodcem nebo matkou na rodičovské dovolené. Nově nevadí ani souběh se zaměstnáním.

10. Mohu jako společník s.r.o. podnikající v hotelnictví žádat o kompenzační bonus?

Ano, nárok na kompenzační bonus vám vznikne od momentu, kdy se zavřely ubytovací služby, tedy od 22. října. Samozřejmě je potřeba splnit zákonné podmínky, tedy mít ve společnosti nejvýše dva společníky (s výjimkou rodinných firem), mít prokazatelný roční obrat nejméně 180 tisíc Kč (nebo odhadový roční obrat nejméně 120 tisíc Kč u letos zavedených s.r.o.), nebýt v úpadku a nebýt nespolehlivým plátcem nebo osobou podle zákona o DPH.

11. Jsem OSVČ a pracuji jako trenér basketbalových přípravek na školách. Prosím o informaci, zda jako důchodce s penzí 15 000 Kč měsíčně budu moci žádat o kompenzační bonus v období od 5. 10., jestliže moje odměna za trenérskou činnost v optimálních podmínkách bez koronaviru nedosahuje výše poloviny důchodu.

Důchodce přivydělávající si podnikáním, které bylo zákonem požadovaným způsobem omezeno, může stejně jako na jaře o kompenzační bonus žádat. Starobní důchod totiž není příjmem, který vstupuje do testu majoritního příjmu (do testu vstupují pouze příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti a z nájmu).

12. Jsem OSVČ a živím se jako průvodce, mohu si nárokovat bonus?

Průvodci mohou žádat o kompenzační bonus pouze tehdy, pokud splní kritéria pro navazující činnosti. Musel by zde tedy existovat zmařený dodavatelsko-odběratelský vztah mezi nimi a bezprostředně zasaženou osobou, nebo prokazatelný vztah k uzavřeným prostorám. Takto znemožněná průvodcovská činnost pak musí tvořit nejméně 80 % objemu jejich výdělečné činnosti. Jedná se tedy o průvodce přímo navázané například na uzavřená muzea, galerie, výstavy, hrady, zámky a další podobné objekty. Současně musí být naplněna podmínka, že tyto jejich služby není možné bez zásadních obtíží nabízet jinde.

Čtěte také: COVID – Průvodci v cestovního ruchu

13. Pracuji jako živnostník v oblasti cestování a stále jsem nedokázal dorovnat své příjmy z první vlny koronaviru. Mám nárok na bonus?

Čistě skutečnost, že byl podnikatel poškozen v rámci první vlny pandemie, a tuto ztrátu zatím nedokázal nahradit, není samo o sobě důvodem ke vzniku nároku na kompenzační bonus.

14. Bude se prosím kompenzační bonus muset danit?

Nikoliv, kompenzační bonus není jakožto daňový bonus daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému.

15. Proč nemůžu kombinovat kompenzační bonus s jinými protikrizovými programy jako například Covid-Sport nebo Covid-Kultura?

Obecně platí, že v daném kalendářním dni nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, Covid – Kultura, Covid – Sport či Covid – Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory a tvorbě neopodstatněných duplicit, které by generovaly nepřiměřené rozpočtové dopady. Naopak jsou spravedlivě nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly a zajistily, že nikdo nezůstane zcela bez pomoci. Připomínáme, že tento přístup doplňování, nikoliv kumulování programů přímé pomoci vychází z požadavků Evropské unie a jejích pravidel pro veřejnou podporu.

16. Jsem jediným společníkem malého s.r.o. Mohu žádat o kompenzační bonus, když využívám náhradu mezd z programu Antivirus na své 3 zaměstnance?

Obecně platí, že nelze kombinovat jednotlivé protikrizové programy vládní pomoci, tedy například kompenzační bonus a Antivirus. Výjimkou však jsou právě malá s.r.o., kde subjektem kompenzačního bonusu jste vy coby společník (fyzická osoba). Subjektem programu Antivirus na vaše zaměstnance je přitom právnická osoba (vaše s.r.o). Ve vašem případě tedy, splňujete-li další podmínky, můžete o kompenzační bonus žádat.

17. Mohu si požádat souběžně o Covid-Nájemné, když mám zavřenou provozovnu, a o kompenzační bonus na sebe jako na poškozeného živnostníka?

Pokud jde o program Covid – Nájemné, kombinování s kompenzačním bonusem není explicitně vyloučeno, neboť v tuto chvíli nedochází ke kumulování vládní pomoci v daném kalendářním dni. Zatímco u kompenzačního bonusu jsou bonusová období v současné době nastavena od 5. října do 21. listopadu 2020, aktuální výzva k programu Covid-Nájemné je vyhlášena pro rozhodné období třetího čtvrtletí (červenec, srpen a září 2020).

18. Mohu prosím jako OSVČ čerpat Antivirus na své zaměstnance?

Platí, že jeden subjekt nemůže za daný kalendářní den bonusového období čerpat kompenzační bonus a současně příspěvek z programu Antivirus. Za bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020 si tedy musíte zvolit právě jeden z těchto programů, který je pro vás ekonomicky výhodnější.

19. Pěstuji zeleninu, kterou prodávám na trzích. Vy je nezakazujete, ale některá města ano – mohu žádat o kompenzační bonus?

Zákon se vztahuje pouze na kompenzaci některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy, nikoli tedy orgány samosprávy. Případné restrikce ze strany měst nad rámec vládních restrikcí tedy nemohou založit nárok na kompenzační bonus.

Obecně lze bez detailní znalosti konkrétního případu uvést, že podnikatelům v oblasti maloobchodu bylo z velké části znemožněno jejich podnikání vládními opatřeními účinnými ode dne 22. října 2020. Z tohoto titulu by vám při splnění dalších zákonných podmínek náležel nárok na kompenzační bonus od 22. října.

20. Jsem dentální hygienistka, a lidé mi nyní nechodí na domluvená ošetření. Mám nárok na kompenzační bonus?

V tomto případě bohužel nárok nevzniká, neboť vaše činnost není přímo zakázána vládními opatřeními (nebyla vám bezprostředně uzavřena provozovna či omezen provoz v ní).

21. Jsem OSVČ, mám dvě živnosti. Provozuji restauraci a zároveň poskytuji stavební práce. Z obou oblastí mám zhruba stejně peněz. Provoz restaurace byl v důsledku opatření pozastaven, ve výkonu stavebních prací zatím pokračuji. Mám nárok na kompenzační bonus?

Pro přiznání kompenzačního bonusu ve vašem případě musí být převažující činnost podnikání (v rámci rozhodného období) v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí (restaurace). Pokud tedy splníte i ostatní podmínky nároku na kompenzační bonus a zároveň převažující část příjmů (dle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů) pochází z podnikání v restauraci, nárok na kompenzační bonus máte.

22. Potom, co mi bylo vládními opatřeními omezeno podnikání, jsem začal pracovat na dohodu o provedení práce v supermarketu, abych získal nějaké peníze. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, nárok v tomto případě za splnění ostatních podmínek vzniká. Pokud jste začal pracovat na dohodu v bonusovém období, tak příjem z této dohody (jakékoliv závislé činnosti) výplatě kompenzačního bonusu nebrání. Příjem z dohody je příjmem podle § 6 zákona o daních z příjmů a posuzoval by se pouze v rozhodném období.

23. Je možný souběh kompenzačního bonusu a invalidního důchodu?

Ano, pobírání invalidního důchodu v průběhu bonusového období vzniku nároku na kompenzační bonus nebrání.

24. Pobírám invalidní důchod a přes léto moje podnikání bylo v útlumu, takže většina mých příjmů v rozhodném období pocházela z tohoto důchodu. Diskvalifikuje mě to z nároku na kompenzační bonus?

Nikoliv, do testu majoritního příjmu za rozhodné období (od 1. června do 30. září 2020) vstupují pouze příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti (z podnikání) a z nájmu, což příjem z invalidního důchodu není.

25. Je možný souběh bonusu a ošetřovného?

V tomto případě záleží na tom, kdo ošetřovné pobírá. Pokud by se jednalo o ošetřovné pro OSVČ, pak by dle návrhu zákona o kompenzačním bonusu nebyl možný souběh obou pomocí. Programy pomoci se musí doplňovat, nikoliv překrývat. V případě, že by se jednalo o klasické ošetřovné, které je jednou ze sociálních dávek, bylo by možné čerpat jak kompenzační bonus, tak i ošetřovné.

26. Je možný souběh bonusu a příspěvku na bydlení?

Ano, pobírání příspěvku na bydlení vzniku nároku na kompenzační bonus nebrání.

27. Je možný souběh bonusu a dávek v hmotné nouzi?

Souběh možný je, ale je potřeba si uvědomit, že kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplacené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi, takže ovlivňuje výši této dávky.

28. Jsem v insolvenci. Seberou mi z účtu kompenzační bonus?

Kompenzační bonus nemůže čerpat osoba, která v příslušném bonusovém období byla v úpadku. Pokud byste se ale do úpadku dostal až po skončení bonusového období, nárok na kompenzační bonus tím není dotčen. Současně stejně jako na jaře platí, že kompenzační bonus nepodléhá exekuci ani výkonu rozhodnutí.

29. Jsem studentka a pracuji na DPP v přímo zasaženém odvětví (servírka), mám nárok na KB?

Základní podmínku pro vznik nároku máte splněnu, neboť jste zasažena nepřímo jako dohodářka pracující v přímo uzavřeném oboru podnikání. Musíte ovšem současně splnit v rozhodném období podmínku alespoň 3 měsíců předchozí účasti na nemocenském pojištění z titulu takovéto dohody. Musí se tedy jednat o DPP nad 10 tisíc Kč měsíčně. Nárok na kompenzační bonus byste pak měla od okamžiku, kdy byly zavřeny restaurace (14.10.2020).

30. Jak mám prokázat, že jsem dodavatelsky alespoň z 80 % závislý na omezeném odvětví?

Při podání žádosti, stejně jako na jaře, prokazujete splnění zákonných podmínek pro vznik nároku na bonus pouze podepsáním čestného prohlášení. Samozřejmě Finanční správa disponuje nástroji k tomu, aby zpětně váš nárok ověřila. V případě pochybností o legitimitě Vašeho nároku můžete být vyzván k odstranění pochybností, nebo u vás může být provedena daňová kontrola.

31. Jsem masér, poskytující služby u klientů doma. Nemám provozovnu, takže bych teoreticky pracovat mohl, ale lidé mi ruší termíny, doma mě nechtějí. Mám nárok na kompenzační bonus?

Obecně platí, že nárok za kompenzační bonus vzniká pouze tam, kde je výkon činnosti bezprostředně omezen či zakázán v důsledku opatření přijatého orgánem státní správy. Pokud vaše podnikatelská činnost nebyla vládními opatřeními omezena ani zakázána, nárok na kompenzační bonus Vám nevzniká. Vyčkejte ale prosím na konečný výsledek legislativního procesu.

32. Jsem hudebník, který má kapelu a fungujeme jako OSVČ, naší činností jsou koncerty a vystoupení se zpěvem. Naše činnost je činností jednotlivých OSVČ. Za jaké období máme nárok na kompenzační bonus?

Pokud se na Vás dne 5. října již vztahovala vládní opatření zakazující koncertovat, máte nárok na kompenzační bonus za celé bonusové období.

33. Jsem provozovatelem kantýny v divadle jako OSVČ, kde mě vypomáhá ještě servírka. Od kdy máme spolu se servírkou, která je také OSVČ, nárok na kompenzační bonus?

Pokud byla Vaše kantýna 5. října na základě vládních opatření uzavřena, máte Vy i Vaše servírka nárok na kompenzační bonus za celé bonusové období.

34. V srpnu 2020 jsem jako OSVČ začal provozovat posilovnu. Spadám do kategorie osob, které mohou požádat o kompenzační bonus?

Základní podmínka pro možnost čerpat kompenzační bonus je ve Vašem případě splněna. Pozor, musíte ale naplnit podmínku dominantního příjmu z této činnosti za celé rozhodné období, které začíná již od 1. června 2020 a končí 30. září 2020. Pokud příjmy plynoucí z provozu posilovny převýší jiné příjmy, které jste v tomto období měl, nárok na kompenzační bonus máte. Mezi tyto jiné příjmy přitom zařazujete pouze příjmy podle § 6, § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů, tj. příjmy ze zaměstnání, z podnikání a nájmu.

35. Jsem OSVČ, které vládní opatření uzavřela provozovnu, ale momentálně jsem v pracovní neschopnosti. Budu mít nárok na kompenzační bonus?

Kompenzační bonus ze své podstaty náleží těm OSVČ, kterým vládní restrikce prostřednictvím uzavření provozoven znemožnily výkon jejich činnosti. Nezkoumá se při tom, zda výkon této činnosti byl omezen či ztížen jinými skutečnostmi. Pracovní neschopnost vás tedy nevylučuje z nároku na kompenzační bonus.

Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde

zdroj: mfcr.cz, komora.cz